Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti UltraTrade s.r.o., se sídlem Vlčetín 85, 463 43, Bílá, IČO: 18032753, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod Sp. Zn. C, vložka 50097 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.ultrapet.cz.

1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “Podmínky”) společnosti UltraTrade s.r.o. , se sídlem Vlčetín 85, 463 43 Bílá, IČO 18032753, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 50097 vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, e-mail: info@ultrapet.cz, tel.: +420 488 388 570 (dále jen „My” nebo „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím internetového obchodu na webových stránkách www.ultrapet.cz. Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde.

Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Smlouva je uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, tedy bez fyzické přítomnosti Vás a nás, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní e-shopu“). Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na našem e-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím e-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy, zejména jde o připojení k internetu či náklady telefonního operátora při telefonické objednávce.

Tyto Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Na našem E-shopu poskytujeme přístup k hodnocení zboží. Autenticitu takových recenzí zajišťujeme a kontrolujeme tím, že propojujeme hodnocení s konkrétními objednávkami, tudíž v interním systému u každého hodnocení vidíme i propojené ID objednávky, a tak jsme schopni ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného spotřebitele.

2. Vymezení pojmů

 • Cena: je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;
 • Cena za dopravu: je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;
 • Celková cena: je součet Ceny a Ceny za dopravu;
 • DPH: je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;
 • Faktura: je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;
 • Objednávka: je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s námi;
 • Uživatelský účet: je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;
 • Vy: jste osoba nakupující na našem e-shopu, označovaná jako kupující;
 • Zboží: je vše, co můžete nakoupit na našem e-shopu.

3. Uzavření kupní smlouvy - přijetí a vyřízení objednávky

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

V případě, že v rámci e-shopu nebo v Objednávce bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje informace o:

 • nakupovaném Zboží (na e-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Přidat do košíku“);
 • o Ceně;
 • Ceně za dopravu;
 • způsobu platby Celkové ceny;
 • požadovaném způsobu doručení Zboží;
 • Vašich identifikačních a kontaktních údajích sloužících k tomu, abychom Vám mohli doručit Zboží (dále společně jen jako „objednávka). Jde o jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste nám poskytli v Objednávce, budeme tedy považovat za správné a pravdivé.

V průběhu tvorby Objednávky můžete až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ Objednávku dokončíte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo nám.

Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky, jako příloha e-mailové zprávy.

Potvrzením Objednávky dochází k uzavření Smlouvy mezi námi a Vámi.

Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z naší strany umožněno. Informaci o maximálním počtu Zboží Vám však vždy v rámci e-shopu předem poskytneme a neměla by pro Vás být tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte.

V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.

V některých případech umožňujeme na nákup Zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, abyste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiníte, bude Vám Zboží poskytnuto se slevou.

Objednávku lze bezplatně zrušit před její expedicí. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

Pokud je položka zboží ve více variantách (barevných, vzorových, tvarových atp.) a není možné si žádanou variantu vybrat přímo v nabídce e-shopu, lze preferovanou variantu uvést do poznámky v objednávce, bude-li to možné, vyhovíme, ale vycházíme vždy z aktuální skladové zásoby.

4. Uživatelský účet

Na základě Vaší registrace v rámci e-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu.

V případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.

Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových údajů je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost. Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.

Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, když jej více, než 5 roků nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.

Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

5. Cenové a platební podmínky, výhrada vlastnického práva

Cena je vždy uvedena na e-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží na e-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma. Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:

 • Bankovním převodem
  Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky. Obecně prostředky jsou zasílány na účet 2502474387/2010. V případě platby bankovním převodem, prosíme, vyplňte i variabilní symbol platby, což je číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do dvou dnů.

 • Kartou online
  V takovém případě probíhá platba přes platební bránu Shoptet Pay, přičemž platba se řídí podmínkami těchto platebních bran, které jsou dostupné zde Shoptet Pay. V případě platby kartou online je Celková cena splatná do jednoho dne.

 • Dobírkou
  V takovém případě dojde k platbě při doručení Zboží oproti předání Zboží. V případě platby dobírkou je Celková cena splatná při převzetí Zboží.

Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu a bude také dostupná v Uživatelském účtu.

Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

6. Doručení zboží, přechod nebezpečí škody na věci

Zboží Vám bude odesláno nejpozději následující pracovní den způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností:

 • Osobní odběr na našich výdejních místech;
 • Osobní odběr na výdejních místech společností Česká pošta a DPD;
 • Doručením do ruky prostřednictvím dopravních společností Česká pošta a DPD.

Cena za přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsoby dopravy. Bližší informace o způsobu a podmínkách dopravy naleznete zde: Doprava a platba.

Zboží je prozatím  možné doručit pouze v rámci České republiky.

Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená v těchto Podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání.

V případě, že Zboží nebylo v e-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti Vás budeme vždy informovat v případě:

 • mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat;
 • prodlení s dodáním Zboží od Našeho dodavatele, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dodání.

V případě osobního odběru ve skladu Vás vždy o možnosti vyzvednutí Zboží budeme informovat prostřednictvím e-mailu.

Vyhrazujeme si právo navrhnout rozdělení zboží z jedné objednávky do několika zásilek s ohledem na váhu, rozměry a vlastnosti zboží. Vyhrazujeme si také právo neposkytnout akci "doprava zdarma" pro případ, kdy je nutno objednávku z důvodu váhy, či rozměru rozdělit do více než jednoho balíku.

Po převzetí Zboží od dopravce prosíme důsledně zkontrolujte neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně uveďte dopravci zápisem do přepravního listu zásilky a o uvedené skutečnosti informujte i Nás.
V případě, že došlo k poškození obalu, které svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít. Podpisem předávacího protokolu řidiči stvrzujete, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude brán zřetel.

Nebezpeční škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží nepřevezmete, s výjimkou nepřevzetí viditelně poškozené zásilky, o čemž byla učiněna poznámka v přepravním listu přepravce, na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.

7. Převzetí/nepřevzetí zásilky

Jsme-li podle kupní smlouvy povinni dodat zboží na Vámi určené místo, pak Vy jste dle zákona povinni zboží převzít. Pokud Zboží nepřevezmete, nejedná se o odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi.

V případě, že je z důvodů na Vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, jste povinni uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, přičemž zboží včetně všech nákladů na dopravu je nutné uhradit předem. Zboží na dobírku zasíláme pouze jednou.

Za nepřevzatou zásilku na dobírku, kterou si nepřejete zaslat znovu účtujeme manipulační poplatek ve výši 250,- Kč, který zahrnuje námi vynaložené náklady na zpracování Vaší objednávky, jde zejména o náklady na pracovníka expedice, obalový materiál, dopravné tam i zpět, vystavení vratky, atd. Platební údaje zašleme na Váš e-mail a platba je splatná do 14 dnů ode dne doručení e-mailu. Neuhrazené platby předáváme externí specializované firmě, která za nás dle zákonných norem pohledávky vymáhá.

Prosíme tedy, abyste brali na vědomí, že odeslání objednávky je pro Vás závazné, můžete od smlouvy samozřejmě odstoupit, ale až po převzetí zboží. Víte-li, že objednané zboží nechcete převzít, informujte nás o tomto rozhodnutí ještě dříve, než zásilku vydáme přepravci. Víte-li, že nebudete v domluvený čas k zastižení, kontaktujte prosím přepravce a upravte čas doručení.

Vždy se Vám budeme snažit maximálně vyjít vstříc, ale je potřeba včasná komunikace.

8. Práva z vadného plnění, reklamace

Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 6.7 Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že Zboží 

 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
 • je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž souhlasíme;
 • je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití;
 • je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá;
 • odpovídá množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
 • je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat;
 • odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Vám byly poskytnuty před uzavřením smlouvy.

Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 7, můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (zboží Reklamovat). 

V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.

Na dárky poskytnuté prodávajícím kupujícímu se nevztahuje záruka ani odpovědnost prodávajícího za vady.

Pro rychlé sjednání nápravy prosíme postupujte následovně: 

O reklamaci nás prosím informujte e-mailem na adresu info@ultrapet.cz či telefonicky na čísle +420 488 388 570 od pondělí do pátku v čase od 8:00 do 16:00 hodin. 

Po předchozí domluvě nám reklamované zboží zašlete na adresu skladu:

UltraPet
Na Žižkově 635/68
460 06 Liberec 6

Do balíčku prosíme vložte vyplněný formulář pro reklamaci, ke stažení ZDE. Nemáte-li  možnost tisku, prosíme napište do dopisu všechny údaje, které vidíte ve formuláři.

Po předchozí dohodě je možné předat zboží na níže uvedených adresách i osobně: 

 • Adresa skladu
  Na Žižkově 635/68, 460 06, Liberec 6

  pondělí - pátek, 8:00 - 15:00 hodin
  platba pouze v hotovosti, možnost platby kartou teprve připravujeme


 • Adresa výdejního místa
  UltraTrade s.r.o, 463 43 - Bílá, Vlčetín 85

  pondělí - pátek, 8:00 - 15:30 hodin
  platba pouze v hotovosti, možnost platby kartou teprve připravujeme

V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně bez našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění. Má-li Zboží vadu, máte následující práva:

 • na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží;
 • na odstranění vady opravou Zboží.

Ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro vás. Jsme oprávněni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

 Dále máte právo na:

 • přiměřenou slevu z Ceny;
 • odstoupení od Smlouvy, jestliže:
 • odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy;
 • se vada projeví opakovaně,
 • je vada podstatným porušením Smlouvy;
 • je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.

 Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě:

 • je-li vada Zboží nevýznamná;
 • v případě, že jste si vadu na Zboží způsobili sami, práva z vadného plnění Vám nenáleží.

Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraníme vady a poskytneme Vám informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem.

Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu.

V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností nám původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme my.

V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.

V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží, nejde-li o zboží, které podléhá zkáze. 

Na dárky poskytnuté prodávajícím kupujícímu se nevztahuje záruka ani odpovědnost prodávajícího za vady.

Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné. To se týká zejména, ne však výhradně, ortéz pro psy či kočky. Důrazně doporučujeme uposlechnout instrukce výrobce a používat ortézy při venkovním použití nebo je-li domácí mazlíček s ortézou bez dozoru, pouze s ochrannou ponožkou, kterou lze v našem e-shopu také zakoupit.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Zároveň upozorňujeme, že rozbalené potravinové doplňky, kosmetiku či krmivo nelze reklamovat ani vrátit.

9. Odstoupení od smlouvy

K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik kusů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky.

Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na naše adresy uvedené u našich identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář pro výměnu či vrácení zboží. Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku.

Lhůta k odstoupení se považuje za zachovanou, pokud nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.

V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 2 Podmínek jste povinní nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že my porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli.

V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Zboží obdržíme, nebo nám prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět nám. Zboží nám, prosím, vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.

V případě odstoupení od Smlouvy nám však odpovídáte za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, tj. způsobem, jakým byste se se Zbožím seznamovali v kamenné prodejně. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.

My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. 9. Podmínek. Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

10. Řešení sporů se spotřebiteli

Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy info@ultrapet.cz.

Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha  2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

11. Závěrečná ustanovení

Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše emailová adresa je uvedena u našich identifikačních údajů: info@ultrapet.cz. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.

Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. O změně Vás však budeme informovat pouze v případě, že máte vytvořený Uživatelský účet (abyste tuto informaci měli v případě, že budete objednávat nové Zboží, změna však nezakládá právo výpovědi, jelikož nemáme uzavřenou Smlouvu, kterou by bylo možné vypovědět), nebo Vám na základě Smlouvy máme dodávat Zboží pravidelně a opakovaně. Informace o změně Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu nejméně 14 dní před účinností této změny. Pokud od Vás do 14 dnů od zaslání informace o změně neobdržíme výpověď uzavřené Smlouvy na pravidelné a opakované dodávky Zboží, stávají se nové podmínky součástí naší Smlouvy a uplatní se na další dodávku Zboží následující po účinnosti změny. Výpovědní doba v případě, že výpověď podáte, činí 2 měsíce.

V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme my i Vy právo od Smlouvy odstoupit.

Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti 20. 5. 2023.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz